Starec Paisios z Athosu
Autor článku - starec Paisios z Athosu (+ 1994)

Znamení doby – 666

Po démonské bouřce bude slunečno a božsky


Za světským duchem dnešní "svobody", absencí úcty ke Kristově Církvi se skrývá duchovní útlak, tíseň, zmatek a anarchie, jež vedou tento svět do slepé uličky, bezvýchodné situace, do psychické i tělesné katastrofy.

Tedy v pozadí za dokonalým systémem "elektronických karet", bezpečnosti a počítačového systému se skrývá celosvětová diktatura a zotročení ze strany Antikrista. »A učiní, aby všichni, malí i velicí, bohatí i chudí, svobodní i služebníci, měli znamení (nápis) na pravé ruce své, aneb na čelech svých, aby nikdo nemohl ani kupovati, ani prodávati, než jen ten, kdo má znamení (nápis), aneb (čili) jméno šelmy, aneb (čili) počet jejího jména. Zde je moudrost. Kdo má rozum, sečti počet (číslo) šelmy, neboť je to počet (číslo) člověka, a číslo její je šest set šedesát šest.«
(Zjevení sv. Jana 13. kap. verš 16-18)

Svatý Ondřej Césarejský píše toto: »Podlé a špinavé jméno Antikrista, přesnost jeho znamení (čísla), stejně jako vše ostatní, co o něm je napsáno, odhalí a ukáže čas a zkušenost rozvážných..., bez úradku Boží milosti nebylo by totiž toto špinavé jméno napsáno ve Svaté Knize (Bibli); ale bez dlouhého cvičení (však) nikdy nic nenajdeš...« (Sv. Andrej Cézarejský, Výklad ke knize Zjevení sv. Jana, str. 341-42, kap. 38).

Divné je to, že mnozí duchovní lidé kromě toho, že rozšiřují všude kolem sebe své rozumářské výklady, mají taktéž obavy ze světského pronásledování, z vytváření celosvětového elektronického archivu (záznamu osobních spisů), připravované všeobecné kontroly atd., zatímco jejich obavy by měly být spíše duchovního charakteru a těmito správnými obavami (tj. bázní Boží) by měli pomáhat křesťanům, aby je podpořili a utvrdili ve víře, aby pocítili Boží útěchu.

Pochybuji, že lidé do hloubky přemýšlejí nad těmito posledními událostmi. Proč jen trochu nepochybují o svých rozumářských výkladech? Vždyť pokud by někdo napomůže Antikristu při zavádění jeho moci (udělování čísla 666 všem lidem), což nestáhne sebe i jiné duše do záhuby?

Budou oklamáni ti, kteří budou spoléhat na svůj rozum a kteří budou události posledních dob vykládat dle rozumu.

Jednotlivá znamení (Antikrista) jsou ovšem zřetelně viditelná. Schengenský počítač, který má mimochodem "sympatický" název "šelma" (zvíře), nacházející se v Bruselu s číslem 666, pohltil do svého nitra téměř všechny státy. Elektronické karty, identifikační karty, zavádění znaku 666… - co to vše vlastně zjevuje? Bohužel, jen bezradně posloucháme rozhlas a sledujeme, kolik času nám ještě zůstává.

Co nám však říká Kristus? »Pokrytci, úkazy na nebi umíte posoudit a znamení doby neumíte?« (Matouš 16,3)

Aby mohli pokročit k udělování znaku Antikrista každému člověku, budou nám po zavedení elektronických karet, identifikačních čipů (elektronický archiv) s podlostí neustále vyprávět v televizi, jak nějaký neznámý pachatel komusi ukradl jeho kartu (kartu bankomatu, kreditní kartu, platební kartu apod.) a vybral mu všechny úspory z bankovního účtu. Na druhé straně budou propagovat "dokonalý systém" spočívající v přijetí znaku (čipu místo karty) na ruku nebo na čelo. Udělování tohoto znamení se bude činit laserem a nebude to navenek viditelné. Pochopitelně, toto znamení bude obsahovat číslo 666 a bude tudíž jménem Antikrista.

Bohužel se jistě i potom nejsou "nějací racionalisté" (mudrlanti), kteří budou své duchovní dítka "opíjet rohlíkem" jako nemluvňata. Aby se náhodou jejich dítka nermoutila a nebyla smutná, budou jim říkat: »To nevadí, to nic není, nic to neznamená; stačí, když budeš ve svém nitru věřit (v Boha).« My však vidíme, že když apoštol Petr navenek zapřel Krista, byl považován za zrádce (a nebyl až do svého pokání a trojího vyznání lásky ke Kristu počítán mezi apoštoly, jak naznačují slova anděla v Markově evangeliu). Tedy i ti, kteří zapřeli svatou Kristovu pečeť, jež nám byla svěřena při křtu a myropomazání, jsou zrádcové.

Mnozí z těch, kteří přijmou pečeť (znamení) Antikrista, budou říkat, že když přijal při křtu »pečeť Ducha Svatého«, mají ve svém nitru Krista.

Bohužel, takovou "logiku" používali i někteří racionalisté v dobách svatých mučedníků, když chtěli různými způsoby uniknout umučení. O jednom takovém se zmiňuje sv. Basil Veliký ve svém "Slovu k mučedníku Jordiovi": »...Mnozí pošetilci se snažili přesvědčit mučedníka, aby zapřel Krista jen tak navenek, (pouze) slovy, a nechť si víru i nadále chová ve své duši, ve svém vnitřním přesvědčení, protože Bůh neklade důraz na jazyk (slova), ale na niterné přesvědčení a dobrý úmysl. Avšak mučedník Jordios se nedal svést a odmítl zapřít Krista, za což mučednicky zemřel.«

Pohané v těch dobách nutili křesťany, aby vyznali víru v pohanské bohy a aby jim přišli obětovat a poklonit se jim. Za takové vyznání a vykonání oběti obdrželi písemné potvrzení, díky němuž se vyhnuli pronásledování. Jenže my víme, že nejen ty, kteří toto učinili, ale i ty, kteří si za peníze koupili takové potvrzení, aniž by ve skutečnosti veřejně Krista zapřeli, Církev považovala za odpadlíky a zrádce (tedy za lidi, kteří se sami vyloučili ze života Církve, tj. života v Kristu).

Avšak i přes to, co jsem zde uvedl, můžeme bohužel slyšet mnoho nesmyslů produkovaných rozumem současných mudrlantů (racionalistů). A tak slyšíme jednoho takového, jak praví: »Proč bych nepřijal elektronickou identifikační kartu s číslem 666? Když na té kartě učiním křížek, je všechno v pořádku.« Jiný zase říká: »Přijmu znamení Antikrista s číslem 666 na čelo, kde si učiním znamení kříže a vše bude dobré.« atd. Takto můžeme vyslechnout spoustu jiných nesmyslů, podle nichž si někteří myslí, že se těmito způsoby nějak posvětí, což je však veliký omyl.

Posvěcuje se totiž jen to, co může posvěcení přijmout. Tak např. voda, která posvěcení přijímá, může být posvěcena a stává se pak posvěcenou. Avšak třeba výkaly nemohou přijmout posvěcení.

Ze skály bude chléb jedině zázrakem. Ani špína nepřijímá posvěcení. A právě proto ďábel, Antikrist, když skrze svůj znak (666) je na našich elektronických identifikačních kartách, anebo na ruce či na čele, nemůže být posvěcen tím, že na tom učiníme znamení kříže.

Moc ctihodného kříže, tohoto svaté symbolu a Boží milost (blahodať) Kristovu máme jedině tehdy, když máme pečeť svatého křtu a zůstáváme v ní. Při jejím přijímání (při křtu) jsme se zřekli ďábla a oblékli se v Krista. Tuto pečeť daru Svatého Ducha musíme z celého srdce přijímat a uchovávat.

Kristus nechť nám udělí blahé osvícení. Amen.Svatá Hora Athos, »Panaguda«
prvá sobota půstu 1987S velkou bolestí v láskou v Kristu

mnich Paisios


Z řeckého originálu přeložil Š. Š. (Převzato ze slovenského pravoslavného časopisu »Odkaz sv. Cyrila a Metoda« č. 4/1998)
Zpět na rozcestník »Znamení doby«

NAVRCHOLU.cz