Posvátný symbol svaté pravoslavné víry Niceo-cařihradský


Věřím v jednoho Boha, Otce, Vševládce, Stvořitele nebe a země, všeho viditelného i neviditelného.

I v jednoho Pána, Ježíše Krista, Syna Božího, jednorozeného a z Otce zrozeného přede všemi věky. Světlo ze Světla, Boha pravého z Boha pravého, rozeného, nestvořeného, jednobytného s Otcem, skrze něhož vše učiněno bylo. Jenž pro nás lidi a pro naše spasení sestoupil s nebe, vtělil se z Ducha Svatého a Marie Panny a člověkem se stal. Jenž za nás ukřižován byl pod Pontským Pilátem, trpěl a pohřben byl. A třetího dne vstal z mrtvých podle Písem. Vystoupil na nebesa a sedí po pravici Otce.

A znovu přijde se slávou soudit živé i mrtvé; jeho Království nebude (mít) konce.

I v Ducha Svatého, Pána, oživujícího, jenž z Otce vychází a s Otcem i Synem spoluctěn a spoluoslavován jest a mluvil skrze proroky.

I v jednu svatou, obecnou a apoštolskou Církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život věku budoucího. Amen.


Tento posvátný text vyznání víry byl sestaven svatými Otci, kteří se shromáždili na prvém velikém všeobecném sněmu v městě Nikáji (Nicea, r. 325), a svatými Otci shromážděnými na druhém všeobecném sněmu v městě Cařihradu (Konstantinopol, r. 381). Svatí Otcové sestavili tento posvátný text - vyjadřující lidskými slovy (nakolik je to jen možné) obsah křesťanské apoštolské víry - kvůli tomu, aby bránili narušování a změnám, jimiž se někteří novátoři pokoušeli „upravit“ víru předanou Církvi skrze svaté apoštoly samotným vtěleným Bohem, Pánem Ježíšem Kristem. Proto jsou formulace tohoto posvátného symbolu namířeny proti všem možným a myslitelným odklonům od původní víry. Niceo-cařihradský symbol víry je základním věroučným (tj. dogmatickým) textem pravoslavné církve. Všechny následující všeobecné sněmy všech dob již jen potvrzovaly platnost, správnost a závaznost tohoto znění symbolu víry. Svatí Otcové na sněmech zakazovali komukoliv cokoliv k tomuto textu Vyznání víry přidat anebo cokoliv z něj ubrat; dopředu vyloučili z Církve Kristovy každého, kdo by se tohoto opovážil. Také je svatými pravidly zakázáno sestavovat nebo někde přednášet jakékoliv jiné Vyznání víry. Pravoslavná církev velice pečlivě do dnešních dob střeží v neporušenosti tento starobylý text, v němž je formulována víra svatých apoštolů, víra, které byli naučeni samotným Pánem.


Zde předložené české znění posvátného Vyznání je co možná nejpřesnějším překladem do současného českého jazyka. Znění tohoto překladu bylo požehnáno (přípisem ze dne 21. 5. 1998) Jeho Blaženstvem Dorotejem, pravoslavným arcibiskupem pražským a metropolitou českých zemí a Slovenska. Překlad byl pořízen z cyrilo-metodějského církevně-slovanského znění (používaného všemi slovanskými pravoslavnými církvemi) s přihlédnutím k řeckému originálu. Při překladu bylo navázáno na starší (leč bohužel poněkud nepřesný) český pravoslavný překlad, pocházející ze začátku XX. století (doposavad v české pravoslavné církvi hojně užívaný). Překladatelé opravili nepřesnosti staršího překladu a jazykově upravili jeho znění z dnes již příliš archaické jazykové podoby do poněkud modernější češtiny. Při tom však byly použity překladatelské postupy zavedené svatým vladykou Gorazdem a stejně tak i jím do češtiny uvedená pravoslavná terminologie.


Niceo-cařihradský symbol víry vysázený jako ozdobný grafický list si můžete stáhnout z internetu a vytisknout doma na své laserové tiskárně. Tiskové soubory s grafickými listy, brožurami a pravoslavnými obřady najdete na adrese: www.pravoslavi.cz/download.

Více o pravoslavné víře najdete ve stručném informatoriu „Proč být pravoslavným křesťanem“.
<-Skok na seznam „za dveřmi"    <-<-Skok na Homepage